The Indian Analyst
 

South Indian Inscriptions

 

 

Contents

Index

Preface

Contents

Topographical Index

Dynastic Index

Introduction

Text of Inscriptions

Additions And Corrections

Images

Other South-Indian Inscriptions 

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Vol. 4 - 8

Volume 9

Volume 10

Volume 11

Volume 12

Volume 13

Volume 14

Volume 15

Volume 16

Volume 17

Volume 18

Volume 19

Volume 20

Volume 22
Part 1

Volume 22
Part 2

Volume 23

Volume 24

Volume 26

Volume 27

Tiruvarur

Darasuram

Konerirajapuram

Tanjavur

Annual Reports 1935-1944

Annual Reports 1945- 1947

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 2, Part 2

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 7, Part 3

Kalachuri-Chedi Era Part 1

Kalachuri-Chedi Era Part 2

Epigraphica Indica

Epigraphia Indica Volume 3

Epigraphia
Indica Volume 4

Epigraphia Indica Volume 6

Epigraphia Indica Volume 7

Epigraphia Indica Volume 8

Epigraphia Indica Volume 27

Epigraphia Indica Volume 29

Epigraphia Indica Volume 30

Epigraphia Indica Volume 31

Epigraphia Indica Volume 32

Paramaras Volume 7, Part 2

Śilāhāras Volume 6, Part 2

Vākāṭakas Volume 5

Early Gupta Inscriptions

Archaeological Links

Archaeological-Survey of India

Pudukkottai

TEXT OF INSCRIPTIONS

18        ನಾಣಿತ್ತಿ ಆ ತೆಱೆಂಗೆ ಶಲವಾಗಿ ಮಾಕಬೆಯ ಬೆಟ್ಟಿನಮಾಕಿ ಮೂ 5 ಮನೆ

19        ಅಡಿ ಇಷ್ಟನೂ ಕೊಟ್ಟು ತೆಱನೂ ಯೆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ತೆಱನೂ ಕೊಂಡು

20        ಕೊಂಡಳು ಯಿ ಬಾಳಿಂಗೆ ದುಗುಬಿಂನಾಣಿತ್ತಿಯೂ ಮೂರುಕೇರಿಯ ಹಲರೂ
            ಕೂ –

21        ಡಿದು ಕೇಶವ ಮಂಡಚನ ಮಗ ಕ್ರಿಷ್ಣಮಂಡಚಂಗೆ ನಾಯರು ಮೂಲವಾಗಿ
            ಎಱ –

22        ದು ಕೊಟರು ಆ ಮಂಡಚನೂ ಬಾನಗೇಡು ಬಱಗೇಡು ಎಂನದೆ ನಾಗಂ

23        ಡುಗದಲು ನಿಲಿಕೆಒತನ ಹಾನೆಯಲು ಭತ್ತ ಮೂ 30ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಮೂ 12 ನೂ

24        ಬರವೆ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬಾರಕೂರಿಂಗೆ ತಂದು ಹಾಯ್ಕುವನು ಯಿ ಧರ್ಮ್ಮವನು

25        ದುಗುಬಿಂನಾಣಿತ್ತಿ ವುಳ್ಳಷ್ಟುಕಾಲ ದುಗು ಬಿಂನಾಣಿತ್ತಿ ನಡಸುವಳು ದು –

26        ಗುಬಿಂನಾಣಿತ್ತಿ ಯಿಂದ ಬಳಿಕ ದುಗುಬಿಂನಾಣಿತ್ತಿಯ ಸಂತಾನದವ –

27        ರು ನಡಸುವರು ಕ್ರಿಷ್ಣಮಂಡಚನ ಸಂತಾನ ತಪ್ಪದೆ ನಾಯರು

28        ಮೂಲವಾಗಿ ಎಱೆದು ಕೊಟ್ಟರು ಇ ಧರ್ಮ್ಮ ಮೂಱುಕಿರಿಯ ಸೋಮನಾ –

29        ಥ ದೇವರ ಸಂನಿಧಿಯಲು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ್ಮ | ಇ ಧರ್ಮ್ಮವನು ಮೂಱುಕಿರಿ

30        ಯ ಮೂ[ವರು] ಸೆಟ್ಟಿಕಾಱರೂ ನೂರ ಯತ್ತಿಳ ಮೇಲೊಳಗಾದ ಸಮಸ್ತಹಲ-

31        ರು ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುವರು || ಇ ಧರ್ಮ್ಮಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಾಡಿ ಊರು ಅಯ್ವರ . .

32        ಪ | ಸ್ವದತ್ತಂ ಪರದತ್ತಂ ವಾ ಯೋ ಹರೇತು ವಸುಂಧರಾ ಶಷ್ಟಿರ್ವ್ವರುಸ
            ಸಹಸ್ರಾ –

33        ಣಿ ವಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಜಾಯತೇಕ್ರಿಮಿ | ಅವನಾನೊಬ್ಬರು ಇ ಧರ್ಮಕೆ ಅಳಿಪಿದವರು

34        ವಾರಣಾಸಿಯಲು 100 ಕವಿಲೆಯ ಕೊಂದಪಾಪ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ಸರಣು

35        ಗೋಪರ್ಸವೊಡೇ[ರ*] ಸುಹಸ್ತದ 7
 

No. 55

(A. R. No. 475 of 1928-29)

UḶĀYBETTU, MANGALORE TALUK, SOUTH KANARA DISTRICT

Slab set up in the prākāra of the Śiva temple

Bukka I, 1375 A.D.

       This record is dated Śaka 1298, Rākshasa, Āshāḍha śu. 15, Thursday corresponding to 1375 A.D., June 14, the Śaka year being current.

       It records a gift of land as dēvasva to Vidyāgiritīrtha-śrīpāda for worship and offerings in the temple at Omaṁjūru for the welfare of the king Bukkanṇa-voḍeya by Paṇḍaridēva who was governing Maṅgalūru-rājya. The imprecatory portion states that the person who disobeyed the gift was to be fined 1000 gadyāṇa payable to the king.

 

>
>