The Indian Analyst
 

South Indian Inscriptions

 

 

Contents

Index

Preface

Contents

Topographical Index

Dynastic Index

Introduction

Text of Inscriptions

Additions And Corrections

Images

Other South-Indian Inscriptions 

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Vol. 4 - 8

Volume 9

Volume 10

Volume 11

Volume 12

Volume 13

Volume 14

Volume 15

Volume 16

Volume 17

Volume 18

Volume 19

Volume 20

Volume 22
Part 1

Volume 22
Part 2

Volume 23

Volume 24

Volume 26

Volume 27

Tiruvarur

Darasuram

Konerirajapuram

Tanjavur

Annual Reports 1935-1944

Annual Reports 1945- 1947

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 2, Part 2

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 7, Part 3

Kalachuri-Chedi Era Part 1

Kalachuri-Chedi Era Part 2

Epigraphica Indica

Epigraphia Indica Volume 3

Epigraphia
Indica Volume 4

Epigraphia Indica Volume 6

Epigraphia Indica Volume 7

Epigraphia Indica Volume 8

Epigraphia Indica Volume 27

Epigraphia Indica Volume 29

Epigraphia Indica Volume 30

Epigraphia Indica Volume 31

Epigraphia Indica Volume 32

Paramaras Volume 7, Part 2

Śilāhāras Volume 6, Part 2

Vākāṭakas Volume 5

Early Gupta Inscriptions

Archaeological Links

Archaeological-Survey of India

Pudukkottai

TEXT OF INSCRIPTIONS

No. 164

(A. R. No. 528 of 1928-29)

VARĀṄGA, KARKALA TALUK, SOUTH KANARA DISTRICT

Slab set up in the northern verandah of the outer prākāra of the Nemisvara-basti

Kṛisṇadēvarāya, 1515 A.D.

       This record, in Sanskrit and Kannaḍa language, is dated Śaka 1437, Bhāva, Māgha śu. 5, Friday, corresponding to 1515 A.D., January 19, Friday, f.d.t. .35. The Śaka year, however, was current.

       It states that Ratnappa-oḍeya who was governing the Tuḷu-rājya comprising of Bārakūru, Maṅgaḷūru and other areas, at the request of Dēvendrakīrtti-bhaṭṭāraka of Nandi-saṅgha, Balātkara-gaṇa and Sārasvata- gachcha and under the orders of the king thereon, had the fallow lands in the village of Varāṅga, formerly donated to the Nēminātha temple by king Dēvarāya, cleared of the forests and Akkamma- heggaḍati made over the same, along with all the fruit trees and others grown there, to the same temple Cf. No. 98 above.

>

TEXT

1        ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಗಂಭೀರ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘ ಲಾಂಛ-

2        ನಂ | ಜೀಯಾತ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಸ್ಯ ಶಾಸನಂ ಜಿನಶಾಸನಂ ||

3        ಶ್ರೀ ಮೂಲಸಂಘೇಜಿನಿ ನಂದಿಸ [೦]ಘಸ್ತಸ್ಮಿನ್ಬಲಾತ್ಕಾರ ಗಣೋ ತಿ-

4        ರಮ್ಯಃ | ತತ್ರಾಪಿ ಸಾರಸತನಾಮ್ನಿ ಗಚ್ಛೇ ಶ್ರೀ ಕುಂಡಕುಂದಾರ್ಯ್ಯಮುನಿ-

5        ರ್ಬಭೂವ || ಕೇಚಿತ್ತದ್ವಂಶಜಾತಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರಂಭೋನಿಧಿ ಪಾರ-

6        ಗಾಃ | ಪರವಾದೀಛ ಪಂಚಾಸ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ್ಯ ಪದಸಂಸ್ಥಿತಾಃ || ತತ್ರಾ-

7        ಪಿ ಸಮಭೂದ್ವಾದಿ ವಿದ್ಯಾನಂದಾರ್ಯ್ಯ ಚಂದ್ರಮಾಃ ಪರವಾದಿ ಮತ-

8        ಧ್ವಾಂತ ಧುನ್ವನ್ ಕೌಮುದ ಮಾಭಜನ್ || ವಾದೀಂದ್ರಃ ಸಮಭೂತ್ಪ-

9        ಟ್ಟೇ ತದೀಯೇ ಧರ್ಮವರ್ಧಕಃ | ಮಹಂಮದ ಸುರಿತ್ರಾಣ ದತ್ತಯಾ ವಾ-

10      ದಿವೈಭವಃ || ವಿದ್ಯಾನಂದೋ ಮುನೀಂದ್ರೋ ಭೂತ್ತತ್ಪಟ್ಟೇ ವಿಶ್ರುತೇಭುವಿ ||
..........ಶ್ರುತಕೇ-

11      ವಲಿವತ್ಸಾಕ್ಷಾಲ್ಲೋಕಂ ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶಯನ್ || ಭಾತಿ ಭಟ್ಟಾರಕೋ ಧ-

12      ರ್ಮ್ಮ ಭೂಷಣೋ ಗುಣಭೂಷಣಃ | ಯದ್ಯಶಃ ಕುಸುಮಾಮಾದೌ

13      ಗಗನಂ ಭ್ರಮರಾಯತೇ || ತಚ್ಛಿಪ್ಯೋ ವರ್ದ್ಧಮಾನಾಖ್ಯೋ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪ-

14      ದಾಂಕಿತಃ | ಪಾದಾಪಾದೀಶ್ವರಃ ಸ್ಥಾನೇ ಬಭೂವ ವಿದುಷಾಂಸತಾಂ ||

15      ಪಟ್ಟದ್ವಯಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ರಾಜತೇತಿತರಾಂ ಮಹಾನ್ | ದೇವೇಂದ್ರಕೀರ್ತ್ತಿ

16      ಯತಿಪೋ ನೇಮಿನಾಥ ಪ್ರಸಾದತಃ || ತದುಪದೇಶಾದೇವಂ ಜಾತಂ || ||

 

 

>
>