The Indian Analyst
 

South Indian Inscriptions

 

 

Contents

Index

Preface

Contents

Topographical Index

Dynastic Index

Introduction

Text of Inscriptions

Additions And Corrections

Images

Other South-Indian Inscriptions 

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Vol. 4 - 8

Volume 9

Volume 10

Volume 11

Volume 12

Volume 13

Volume 14

Volume 15

Volume 16

Volume 17

Volume 18

Volume 19

Volume 20

Volume 22
Part 1

Volume 22
Part 2

Volume 23

Volume 24

Volume 26

Volume 27

Tiruvarur

Darasuram

Konerirajapuram

Tanjavur

Annual Reports 1935-1944

Annual Reports 1945- 1947

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 2, Part 2

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 7, Part 3

Kalachuri-Chedi Era Part 1

Kalachuri-Chedi Era Part 2

Epigraphica Indica

Epigraphia Indica Volume 3

Epigraphia
Indica Volume 4

Epigraphia Indica Volume 6

Epigraphia Indica Volume 7

Epigraphia Indica Volume 8

Epigraphia Indica Volume 27

Epigraphia Indica Volume 29

Epigraphia Indica Volume 30

Epigraphia Indica Volume 31

Epigraphia Indica Volume 32

Paramaras Volume 7, Part 2

Śilāhāras Volume 6, Part 2

Vākāṭakas Volume 5

Early Gupta Inscriptions

Archaeological Links

Archaeological-Survey of India

Pudukkottai

TEXT OF INSCRIPTIONS

No. 145

(A. R. No. 107 of 1939-40)

TIRVOTTūR, CHEYYAR TALUK, NORTH ARCOT DISTRICT

Slab wall of the Naṭarāja-maṇḍapa in the Vēdapurīśvara temple

[Virūpāksha], 1470 A.D.

        It registers a remission of 150 honnu due to the king towards the taxes jōḍi, śūlavari, paṭṭaḍe and nūlāva, from the people of Tiruvottūr, to enable them to reconstruct the vi6llage which was destroyed by floods, which fact was reported to the king by Mādirājana Channaya and Choka-nāyinār, and records provision made for worship etc, to god Vēdapurināthadēva. The remission was made by mahāmaṇḍalēśvara Sāḷuva Narasiṅgayyadēva.

       It is dated the cyclic year Virōdhi, Māgha śu. 15, the details being insufficient for verification. The cyclic year, falling in the reign- period of Virūpāksha, corresponds to 1469-70 A.D., when the tithi occurred on 1470 A.D., January 17.

>

TEXT

1        1ಶುಭಮಸ್ತು | ವಿರೋಧಿ ಸಂವತ್ಸೆರದ ಮಘ ಶು15ಲು ಶ್ರೀರ್ಮಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ

2        ಮೇದಿನೀ ಮೀಸರಗಂಡ ಕಠಾರಿಸಾಳುವ ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಗಯ್ಯದೇವಮಹಾ
..........ಅರಸುಗಳು ತಿರುವತೂರ

3        ಸ್ತಾನದವರಿಗೆ ಆ[ರ್ಪಿತ]ದ ಕಾರ್ಯ್ಯನಿಂಮ್ಮ ದೇವಸ್ತಾನ ನೆಲವನು ಎಲವನೂ
..........ತೊಱೆಬಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು

4        ಊರನೂ ತೊಱೆ ಏಱಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತೆಂದು ಮಾದಿರಾಜನ ಚೆಂನಯನೂ
..........ಚೊಕನಾಯಿನಾರೆಊ ಹೇಳಿ –

5        ದದು ಅದಕೆದೇವಸ್ತಾನಕೆಉ ಊರಿಗೆಉ ಉಪದ್ರವ ವಿಲದಹಾಂಗೆ . . ಱಕಲ
..........ಕಟಿಸುವದಕೆ ನಿಂಮದೇವಸ್ತಾನಕೆ

6        ನೀಊ ಅರಮನೆಗೆ ತೆತುಬಹ ಜೋಡಿ ಶೂಲವರಿ ಪಟ್ಟಡೆ ನೂಲಾಯಸಹ ನೂಱ
..........ಅಯಿವತ್ತು ಹೊಂನನು ಸರ್ವಮಾನ್ಯ –

7....... ವಾಗಿ ವೇದಪುರಿನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ದಾರೆಯ ಎಱೆದು ಕೊಟಿವಾಗಿ ನೀಊ ಜೋಡಿಯಿ
..........ಹೊಂನನು ವರಿಸಿ [ಅಲೆಊಱ]

8        ಕಟ್ಟಿಸಿನೂ ತೇರು ತಿರುನಾಳು ತಿರುಪಣಿಯನಂ ವಿಶೇಷಪೂಜೆಯಾಗಿ
..........ನಡಸುವಬಹುದು[|*] ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ

________________________________________________________________

1       Each line commences with a sypher.

 

>
>