The Indian Analyst
 

South Indian Inscriptions

 

 

Contents

Index

Preface

Contents

Topographical Index

Dynastic Index

Introduction

Text of Inscriptions

Additions And Corrections

Images

Other South-Indian Inscriptions 

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Vol. 4 - 8

Volume 9

Volume 10

Volume 11

Volume 12

Volume 13

Volume 14

Volume 15

Volume 16

Volume 17

Volume 18

Volume 19

Volume 20

Volume 22
Part 1

Volume 22
Part 2

Volume 23

Volume 24

Volume 26

Volume 27

Tiruvarur

Darasuram

Konerirajapuram

Tanjavur

Annual Reports 1935-1944

Annual Reports 1945- 1947

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 2, Part 2

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 7, Part 3

Kalachuri-Chedi Era Part 1

Kalachuri-Chedi Era Part 2

Epigraphica Indica

Epigraphia Indica Volume 3

Epigraphia
Indica Volume 4

Epigraphia Indica Volume 6

Epigraphia Indica Volume 7

Epigraphia Indica Volume 8

Epigraphia Indica Volume 27

Epigraphia Indica Volume 29

Epigraphia Indica Volume 30

Epigraphia Indica Volume 31

Epigraphia Indica Volume 32

Paramaras Volume 7, Part 2

Śilāhāras Volume 6, Part 2

Vākāṭakas Volume 5

Early Gupta Inscriptions

Archaeological Links

Archaeological-Survey of India

Pudukkottai

TEXT OF INSCRIPTIONS

No. 98

(A. R. No. 525 of 1928-29)

VARĀṄGA, KARKAL TALUK, SOUTH KANARA DISTRICT

Slab set up in front of the inner shrine of Nēmīśvara basti

Dēvarāya II, 1424 A.D.

       This record in Sanskrit and Kannaḍa languages is dated Śaka 1346, Krōdhi Pushya śu. 6, Wednesday, Makara-saṁkrānti corresponding to 1424 A.D., December 27.

       It registers a gift of the village Varāṅga situated in Bārakūru- nāḍu, as sarvamānya by the king to god Nēminātha of Varāṅga-tīrtha, made over to Varddhamāna-bhaṭṭāraka, for worship in the temple and for the feeding of the preceptor and his disciples samudāya. The village was formerly endowed to the same temple but certain taxes which were still being collected for the royal treasury, were now exempted. The king is referred to as Vīrapratāpa Dēvarāya, son of Vīra-Vijaya-Bukkarāya.

>

TEXT

1        ಶ್ರೀ ಮತ್ಪರಮ ಗಂಭೀರ ಸ್ಯಾದ್ವಾದಾಮೋಘಲಾಂಚ್ಛನಂಜೀಯಾತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಸ್ಯ |

2        ಶಾಸನಂ ಜಿನಶಾಸನಂ || ಮೂಲಸಂಘೇ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಗಣೇ ಸಾರಸ್ವತಾಭಿ
..........ದೇಗಚ್ಛೇ . [ರ್ವ್ವ] ಗುಣನಿಧಿ [ರ್ಜ್ಜೀ] –

3        ಯಾಚ್ಚ್ರೀ ಭಟ್ಟಾರಕ ದೇಶಿಕಃ | ಭಾತಿ ಭಟ್ಟಾರಕೋ ಧರ್ಮ ಭೂಷಣೋ
..........ಗುಣಭೂಷಣಃ ಯದ್ಯಶಃ ಕು –

4        ಸುಮಾಮೋದೇ ಗಗನಂ ಭ್ರಮರಾಯತೇ || ತಚ್ಛಿಷ್ಯರು || ಶ್ರೀ ಭಟ್ಟಾರಕ
..........ಪಟ್ಟಬದ್ಧ ಮಹಿಮಾವಾದೀ –

5        ಭ ಕಂಠೀರವಃ ಕಾರುಣ್ಯಾರ್ಣ್ನವ ಕೇಮುದೀ ಸಹಚರಃ ಕಂದರ್ಪ್ಪ ದವ್ವಾಪಹಃ
..........ಕಲ್ಯಾಣೋದಯ ಚಂ –

6        ದ್ರನಾಥ ಚರಣ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ದ್ರ ಚಿತ್ತಸ್ಥಿತಿರ್ದ್ದೇವೋ ದೇಶಿಕ ವರ್ದ್ಧಮಾನ
..........ವುಪುಷಾ ಜಾಗರ್ತ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕಃ ||

7        ಶ್ರೀಮದ್ದೇವೇಂದ್ರ ವೃಂದ ಪ್ರಕಟತರ ಕರೀಟಾವಲೀ ಭಾನುಮಾಲೀ
..........ಲೀಲಾತ್ಪ್ರೋತ್ಫುಲ್ಲ ಚಂಚತ್ಪದ ಕಮಲ ಲಸಚ್ಛ್ರೀವಧೂ –

8        ಭೀ ಮನೋಜ್ಞಃ ಜ್ಞಾನಾಂಭೋರಾಸಿ ಶೀತದ್ಯುತಿರಮಲ ಯಶೋ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
..........ದಿಕ್ಚಕ್ರವಾಲಂ ಪಾಯಾಚ್ಛ್ರೀ ದೇವರಾಯಂ

9        ಪ್ರಭುಮನವರತಂ ನೇಮಿನಾಥೋ ಜಿನೇಂದ್ರಃ || ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಮಸ್ತ ಭುವನಾಶ್ರಯ
..........ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಥ್ವೀವಲ್ಲಭ ಮಹಾರಾ –

10      ಜಾಧಿರಾಜ ರಾಜಪರಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ವೀರವಿಜಯ ಬುಕ್ಕರಾಯ ಮಹಾರಾಯರು
..........ಕುಮಾರ ಶ್ರೀವೀರ ಪ್ರತಾಪ ದೇವರಾ –

11      ಯ ಮಹಾರಾಯರು ಶ್ರೀಮದ್ರಾಯ ರಾಜಗುರು ಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯ್ಯ
..........ಮಹಾವಾದವಾದೀಶ್ವರ ರಾಯವಾ -

 

 

>
>