The Indian Analyst
 

South Indian Inscriptions

 

 

Contents

Index

Preface

Contents

Topographical Index

Dynastic Index

Introduction

Text of Inscriptions

Additions And Corrections

Images

Other South-Indian Inscriptions 

Volume 1

Volume 2

Volume 3

Vol. 4 - 8

Volume 9

Volume 10

Volume 11

Volume 12

Volume 13

Volume 14

Volume 15

Volume 16

Volume 17

Volume 18

Volume 19

Volume 20

Volume 22
Part 1

Volume 22
Part 2

Volume 23

Volume 24

Volume 26

Volume 27

Tiruvarur

Darasuram

Konerirajapuram

Tanjavur

Annual Reports 1935-1944

Annual Reports 1945- 1947

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 2, Part 2

Corpus Inscriptionum Indicarum Volume 7, Part 3

Kalachuri-Chedi Era Part 1

Kalachuri-Chedi Era Part 2

Epigraphica Indica

Epigraphia Indica Volume 3

Epigraphia
Indica Volume 4

Epigraphia Indica Volume 6

Epigraphia Indica Volume 7

Epigraphia Indica Volume 8

Epigraphia Indica Volume 27

Epigraphia Indica Volume 29

Epigraphia Indica Volume 30

Epigraphia Indica Volume 31

Epigraphia Indica Volume 32

Paramaras Volume 7, Part 2

Śilāhāras Volume 6, Part 2

Vākāṭakas Volume 5

Early Gupta Inscriptions

Archaeological Links

Archaeological-Survey of India

Pudukkottai

TEXT OF INSCRIPTIONS

4          ರಮೇಸ್ವರ ಭಾಷೆಗೆ ತಪುವರಾಯರಗಂಡ ಹರಿಹರರಾಯರ ಮ –

5          ಹಾಪ್ರಧಾನ ಮುರುರಾಯರಗಂಡ ಭಾಸೆಗೆ ತಪುವರಾಯರಗಂಡ [ಬಾದ] –

6          ರಾಯವೊಡೆಯರ ಕುಮಾರ ಬೊಂಮಣ ವೊಡೆಯರ ಬಾಗಿಲಪ್ರಧಾನಿ ಎಲಕೋ –

7          ಲ ಸಿಂಹ . . ಕುಲವರ್ದನರಾಗಿ[ದ] ಮುಪೆಯನಾಯಕನ ಕುಮಾರ ಲಖ –

8          ಯನಾಯಕನು ಮುಳುವಾಯರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಹುಲಿನಾಡ ಹಿರಿಯ[ವೆ]ಳ –

9          ಗಟೂರಲು ಶ್ರೀವರದರಾಜದೇವರ ಶ್ರೀಪ್ರತಿಷ್ಟೆಯನು ಮಾಡಿ ಅಂಗಭೋ –

10        ಗ ನಯಿವೇದ್ಯ ದೀಪವ ನಡಸುವುದಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡುವಾಯ ನಲ[ಪ]ನ ಕುಂ –

11        ಟಿಯ ಕೆಳಗೆ ಉಳಂತಾ ಗದೆಉ ಹತುಕೊಳಗೆ ಹಿರಿ . ನ[ನು]ಯುರಮು –

12        ೦ದಣ ಠಾ[ಣೆ]ಯು ಯಿಷ್ಟನು ಯಿಯೂರ ಅನೇಸ ಗಉಂಡುಗ –

13        ಳು ವೊಳಗಾದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರ[ಜ]ಗಳು ಲಖಯನಾಯಕರು ಸಮುದಯ –

14        ವಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಸರ್ವ್ವಮಾಂನ್ಯವನು ಚಂದ್ರ ಆದಿತ್ಯರುಳಂತಂಬರಂ

15        ನಡಸಿಬಹರು ನಡಸಿದಂತಾವರು ಗಂಗೆಯ  ತಡಿಯಲು ಸಹ –

16        ಸ್ರ ಕವಿಲೆಯ ದಾನವಮಾಡಿದ ಫಲವನ್ನು  ಅನುಭವಿಸಳುವರು ನಡಸ –

17        ದೆಯಿದವನು ಶ್ರೀಗಂಗೆ ಗೋದಾವರಿಯ ತಡಿಯಲು ಸಹಸ್ರಕವಿಲೆ –

18        ಯ ಕೊಂದ ಪಾಪದಲು ಹೋದರು ಅವಗೆ ನಾಯಕ ನರಕ ತಪ್ಪ –

19        ದು ನಂಬಿಯಾ . [ವೆ]ಟ್ಟ . . . . . . . . . .

20        . . .  ರ ಸೇನ ಬೋವ . . . . .

 
>

No. 82

(A. R. No. 283 of 1936-37)

PERDŪRU, UDIPI TALUK, SOUTH KANARA DISTRICT

Slab set up near a field called Garaḍi Kumbalagadde at Vāṇṭyāla

Bukka II, 1406 A.D.

       This is dated Śaka 1328 (1329) current), Vyaya, Bhādrapada śu. 10, va (i.e. Vaḍḍavāra) corresponding to 1406 A.D., August 24, Tuesday.

       It registers a gift of 170 kōṭi-gadyāṇa of Bārakūru derived from the village Beḷaṅji in the veṇṭeya of Kanyāna of Bārakūra-nāḍu made by the king to Śrī Narasiṁha-bhārati of Siṅgēri (Śriṅgēri) for the renovation and proper maintenance of a library (of the maṭha threat); and out of this, a sum of 20 kāṭi-gadyāṇa was gifted by the Oḍeya of Śriṅgēri (in the form of lands worth the amount, situated at Śivapura) to the Purāṇika Kavi Kṛishṇa-bhaṭṭa of Śriṅgēri. The gift was made with the consent of the jananis of Śivapura as also Bāchappa of Gōve who was governing Bārakūru-rājya.

 

>
>